Vedtægter

Vedtægter - Youth For Development Denmark

§ 1. Navn og tilhørsforhold 
§ 1.1 Foreningens navn er YFDD – YOUTH FOR DEVELOPMENT DENMARK. YFDD er registreret som Almindelig forening. Foreningen er er landsdækkende og har hjemsted i Københavns Kommune 

§ 2. Formål
§ 2.1 Det folkeoplysende formål er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundet – både lokalt, nationalt og internationalt. Dette opnås i Danmark gennem foreningsaktiviteter, herunder Natur og miljø, Musik, Dans og Idræt samt gennem julearrangementer/julehjælp med fokus på socialt udsatte. Internationalt opnås dette gennem udviklingsarbejde, der bidrager til fattigdomsbekæmpelse og styrker civilsamfundet i u-lande.

§ 3. Medlemskab
§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som kan tilslutte sig foreningens formål. Dermed er forening åben for alle.
§ 3.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling og hvis 2/3 medlemmer der er mødt op siger ja.

§ 4. Generalforsamling
§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes en gang om året.
§ 4.2 Bestyrelsen indkalder til Generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal være skriftlig og personlig, eller gennem sociale medier som facebook eller skype.
§ 4.3 Alle medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret.
§ 4.4 Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Årsberetning samt godkendelse heraf
5. Fremlæggelse af revideret regnskab, budget og forslag til kontingent
6. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen
7. Valg til bestyrelse: Formand, næstformand, kasserer, 2 andre medlemmer samt suppleanter.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

§ 5. Foreningens bestyrelse
§ 5.1 Foreningens daglige leder er udpeget af bestyrelsen. Den daglige leder varetager også posten som kasserer.
§ 5.2 Bestyrelsen består af 4 medlemmer og 2 suppleanter.
§ 5.3 Forenings bestyrelse er på valg hvert år og sider i 2 år sådan at formand, kasserer og en suppleant vælges i ulige år og de andre i lige år.
§ 5.4 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm. 


§
 6. Tegningsret (dette er krav, og skal beskrives). 
§ 6.1 Foreningen tegnes af formand og et øvrigt bestyrelsesmedlem.
§ 6.2 Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto 
hver for sig. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. 
§ 6.4 Ved beløb under 2.000 kr. kan kassereren alene underskrive. 

§ 7. Kontingent
§ 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen. 

§ 8. Vedtægtsændringer (Procedure for vedtægtsændring skal beskrives kan kun ske på generalforsamling).
§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer. 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling 
§ 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Bestyrelsen skal indkalde med dagsorden skriftligt og personligt med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det. 

§ 10. Regnskab og økonomi 
§ 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret. (Dette er krav).
§ 10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt skriftligt til medlemmerne senest 
14 dage før den ordinære generalforsamling
§ 10.3 Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
§ 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

§ 11. Opløsning
§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål. (Dette er krav). Vedtægter er godkendt from YFDDs generalforsamling den 4 December 2020. Paul Rye Kledal ( Formand)